Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling en follow-up van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Vroeger gebruikte men hiervoor wel eens de term ‘spraakleraar’. Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt. Logopedie houdt ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt telefonisch of via e-mail. Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door een leerkracht, een zorgcoördinator, het CLB, een huisarts, een specialist, … Tijdens dit eerste contact wordt de hulpvraag kort besproken.

Eerste contact

Het eerste contact bestaat uit 3 onderdelen:

  • Uitgebreider bespreken van de hulpvraag.
  • Overlopen van de vormelijke informatie met betrekking tot de praktijk.
  • Invullen praktische vragenlijst over het kind.

Gelieve volgende documenten eveneens mee te brengen:

  • Voorschrift van een geneesheer – specialist (NKO-arts of pediater). Dit voorschrift is nodig voor het uitvoeren van een logopedisch onderzoek.
  • 3 klevertjes van de mutualiteit.
  • Optioneel: elektronische identiteitskaart.

Onderzoeken

Tijdens de volgende afspraak (afspraken) worden logopedische testen afgenomen om de vaardigheden van uw kind in kaart te brengen. Met deze gegevens wordt een logopedisch bilan en behandelplan opgesteld. Indien therapie wordt opgestart, dient u het verslag, met de onderzoeksresultaten, af te geven aan de voorschrijvende geneesheer-specialist. Op basis van dit verslag kan de arts de logopedische behandeling voorschrijven.

Adviesgesprek

Tijdens het adviesgesprek worden de testresultaten besproken en zal ik u advies kunnen geven of logopedie al dan niet noodzakelijk is. Wanneer u beslist om logopedie op te starten, maakt u opnieuw een afspraak bij de geneesheer-specialist om de logopedische behandeling voor te schrijven.

Betaling onderzoek

Het onderzoek wordt per 30 minuten gerekend en komt maximaal op € 164,15. Hiervan krijgt u, indien er effectief binnen de twee maanden therapie wordt opgestart, € 126,65 van uw mutualiteit terug. Het onderzoek kan per keer worden afgerekend of op het einde van de testen.